Huishoudelijk reglement 

Dutch Cane Corso Association


Artikel 1:
Toelating nieuwe leden
Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden op het online- of offline inschrijfformulier hun naam, adres, postcode, woonplaats. De in lid 1 genoemde gegevens van de aspirant leden worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd.
Binnen 1 maand na verschijnen, kunnen de leden schriftelijk een gemotiveerd bezwaren tegen toelating van een of meer aspirant leden aan het bestuur kenbaar maken.
Het bestuur overweegt de in lid 3 bedoelde bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating. De beslissing tot niet toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan het aspirant lid en aan de leden die de bezwaren hebben ingediend. Aan toegelaten leden wordt zo spoedig mogelijk een exemplaar van de Statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging toegezonden.


Artikel 2:
Opzegging en ontzetting
Indien het bestuur voornemens is, een voorstel te doen tot opzegging of ontzetting als bedoeld in artikelen 6 en 7 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren onder opgaaf van redenen schriftelijk van dit voornemen in kennis.
Het betrokken lid kan binnen veertien dagen een tegen het in lid 1 bedoelde voorstel een bezwaarschrift bij het bestuur indienen. Het lid wordt voorst mondeling door het bestuur gehoord als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd.
Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten. Indien het betrokken lid ter algemene vergadering aanwezig is, krijgt dit lid bovendien de gelegenheid zich mondeling te verweren.


Artikel 3:
Voorzitter
De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergadering toezicht op deze handhaving. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering daaromtrent zelf geen besluit neemt. Hij handhaaft de orde in de vergadering en heeft het recht iedere spreker tot de orde te roepen en zo nodig na waarschuwing het woord te ontnemen.
Hij ondertekent met de secretaris de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.


Artikel 4:
Secretaris
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor. Hij maakt de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen en ondertekent deze notulen met de voorzitter na goedkeuring. Hij zendt de notulen van de bestuursvergaderingen zo spoedig mogelijk na de desbetreffende vergadering in concept naar alle bestuursleden en draagt er zorg voor, dat een samenvatting van het verhandelde ter Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk na de vergadering in het orgaan van de vereniging wordt gepubliceerd.
Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de convocaties, agenda's en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en voor de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven.
Aan het bestuur gerichte, maar bij andere bestuursleden binnengekomen brieven worden door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.

Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een kopie van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.Hij draagt zorg voor een zodanige registratie van de bij de Algemene Vergadering aanwezige leden, dat bij eventuele stemming ieder aanwezig lid op zo doelmatige mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.
Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 15 van de statuten kan worden uitgebracht.
Het bestuur kan besluiten, dat een gedeelte van de werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling, die goedkeuring van het bestuur behoeft.


Artikel 5:
Penningmeester
De penningmeester is, behoudens het bepaalde in lid 7, belast met het doen van alle ontvangsten en uitgaven.
Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse bijdragen van de leden. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
Andere bestuursleden kunnen voor de vereniging uitsluitend verplichtingen aangaan ter uitvoering van een bestuursbesluit en met instemming van de penningmeester.
Hij is als enigste bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ontvangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn ter uitvoering artikel 16 van de statuten. Hij geeft tevens uitvoering aan het bepaalde in lid 6 van dat artikel.
Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten zo tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 14 en 16 van de statuten kan worden uitgebracht.
Het bestuur kan besluiten, dat andere bestuursleden dan de penningmeester bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voor zover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuurs- of commissie taak.
Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen.
De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester.
Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt.
De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken van de vereniging worden verantwoord.


Artikel 6:
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
De bestuursleden worden tenminste veertien dagen van tevoren van dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.
De agenda, vermeld de te behandelen onderwerpen en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op een verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.

Omtrent niet duidelijk in de agenda omschreven onderwerpen kan op de vergadering slechts een besluit genomen worden indien tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn en met het nemen van het besluit instemmen. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien tenminste een stem meer voor dan tegen het voorstel is uitgebracht waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.


Artikel 7:
Einde bestuurslidmaatschap
De bestuursleden zijn verplicht, binnen drie weken na het einde van hun bestuurslidmaatschap alle onder hen berustende stukken en andere zaken van de vereniging behoorlijk geordend aan hun opvolger of aan een ander door het bestuur daartoe aangewezen bestuurslid over te dragen.


Artikel 8:
Algemene vergaderingen, agendapunten en voorstellen
De algemene vergadering kan geen besluit nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de convocatie als te behandelen agendapunt is omschreven.
Een of meer leden kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken een door hen duidelijk omschreven onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.
Het bestuur is verplicht aan een dergelijk verzoek gevolg te geven, indien het verzoek afkomstig is van tenminste tien leden en door de secretaris ontvangen en voor de bestuursvergadering waarin de convocatie wordt vastgesteld.
Van aan de Algemene Vergadering gerichte brieven wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij behandeling van het agendapunt 'ingekomen stukken' mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt in de convocatie zijn vermeld, tenzij de vergadering anders besluit.

De algemene vergadering kan ook in een dergelijk geval echter niet afwijken van het bepaalde in lid 1.Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
Ieder stemgerechtigd lid (leden + gezinsleden) kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is.
Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste vier andere aanwezige leden wordt ondersteund.
Ieder stemgerechtigd lid (leden + gezinsleden) kan ter vergadering een amendement indienen.
Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is.
Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste drie andere aanwezige leden wordt ondersteund. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen.
Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om het bestuur uit te nodigen een bepaald besluit te nemen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door tenminste drie andere aanwezige leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
Het bestuur beraadt zich omtrent een aangenomen motie in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging bekend.
Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp in de convocatie voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.


Artikel 9:
Algemene vergadering; stemmingen
De volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 24 lid 1 van de statuten is behaald indien tenminste één stem meer voor dan tegen een voorstel is uitgebracht, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet worden meegerekend. Een stem is ongeldig, indien de keuze van het desbetreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter niet ondubbelzinnig blijkt.
Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan er leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn. In het geval bedoeld in artikel 25 lid 1 van de statuten blijft de daar bedoelde tweede stemming beperkt tot degenen op wie bij de eerste stemming één of meerdere stemmen zijn uitgebracht.


Artikel 10:
Algemene Vergaderingen; orde
De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaaldelijk wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.


Artikel 11:
Commissie
De leden van commissies als bedoeld in artikel 17 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.


Artikel 12:
Kascommissie: tussentijds onderzoek
De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 19van de statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.
Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.


Artikel 13:
Jaarlijkse bijdragen
Gezinsleden zijn leden die behoren tot het gezin van een lid die woonachtig is op hetzelfde adres, dat de volledige jaarlijkse bijdrage betaalt.
De door hen te betalen bijdrage wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering .
Zij ontvangen het orgaan van de vereniging niet.
Nieuwe leden zijn naast de jaarlijkse bijdrage een inschrijfgeld verschuldigd. Het bedrag wordt bepaald door de Algemene Vergadering.
Nieuwe leden die na één augustus (of later) als lid worden toegelaten zijn over het lopende verenigingsjaar naast het inschrijfgeld slechts een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
De verschuldigde bedragen moeten worden overgemaakt op de rekening van de DCCA. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalender jaar van 01 januari tot 31 december. Aan hen die in gebreke blijven, kunnen de kosten van aanmaning en invordering in rekening worden gebracht.


Artikel 14:
Representatie
De leden onthouden zich ervan de indruk te wekken dat zij de DCCA representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.


Artikel 15:
Orgaan der vereniging
Het bestuur bevordert, dat tenminste 1 maal per jaar een clubblad als orgaan van de DCCA verschijnt.
Het bestuur bepaalt, binnen de grenzen van de begroting, de omvang en vormgeving van het clubblad in overleg met de redactie.
In het clubblad worden in ieder geval vermeld en/of opgenomen: De namen en adressen van bestuursleden; het bedrag van de jaarlijkse bijdrage; Mededelingen van het bestuur; uitslagen van de Nederlandse CAC/CACIB tentoonstellingen; Berichten van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en van buitenlandse verenigingen.
Het advertentietarief wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beslist omtrent plaatsing van de advertenties. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.


Artikel 16: Vergoedingen
De leden van het bestuur en commissies genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reiskosten en verblijfskosten, portokosten en telefoonkosten. De vergoedingen voor reiskosten worden gebaseerd op het reizen met de auto. De kosten dienen via een declaratieformulier gedeclareerd te worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet over tot uitbetaling dan nadat de declaratie door de voorzitter, of, als het de voorzitter zelf betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is medeondertekend.
Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfskosten maxima bepalen.
Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.


Artikel 17: Aansprakelijkheid
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten of evenementen, van welke aard ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van een of meer met de organisatie belaste functionarissen van de vereniging.


Artikel 18:
Gewone prijzen
Het bestuur kan voor tentoonstellingen en clubmatches gewone prijzen beschikbaar stellen.


Artikel 19:
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.


Alle daarvoor in aanmerking komende besluiten van het bestuur worden in ons nieuwsbrief gepubliceerd. Aldus vastgesteld in de oprichtingsvergadering van 5 januari 2019