Fokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras: CANE CORSO ITALIANO

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de vereniging Dutch Cane Corso Association, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Cane Corso Italiano zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Dutch Cane Corso Association.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Dutch Cane Corso Association op 05-01-2019. Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor het ras Cane Corso Italiano.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1. behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel VIII 2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 (twee) maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 (achttien) maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag in Nederland maximaal 5 (vijf) geslaagde dekkingen per twee kalenderjaren verrichten met een totaal van maximum 10 (tien) nesten gedurende zijn leven in Nederland.

2.4.1. Aantal dekkingen: De reu mag in het buitenland maximaal 5 (vijf) geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 10 (tien) nesten gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS
Artikel VIII 1 KR

3.1. Een teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van 21 (eenentwintig) maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd 72 (tweeënzeventig) maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld.
In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking officieel onderzocht worden
op:
● Heup dysplasie (HD).

4.3. Erfelijke Aandoeningen met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
● HD- D (uitsluitend toegestaan in combinatie met partner met HD- A)
● HD- E
Honden die zichtbare kreupelheid vertonen dienen alvorens ze ingezet worden in de fokkerij een officieel ED-onderzoek te ondergaan.

4.4. Epilepsie: honden die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet.


5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard staan beschreven.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6.WERKGESCHIKTHEID
6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheid test niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
7.1. Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.

8.1.1. De pups dienen bij de levering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder. (micro chip)

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 (acht) weken. Tussen de enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3 In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging via publicatie op de website gecommuniceerd.


10. INWERKINGTREDING
10.1. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) treedt in werking nadat het reglement is
goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform artikelen 10 HR en VIII. 5+6 KR

Aldus vastgesteld op de door de Algemene Ledenvergadering van de Dutch Cane Corso Association op 05-01-2019 door de aanwezige leden en onderstaande bestuurs leden:
Rohan Geelhoed (voorzitter), Stephan Kanavan (vice-voorzitter), Sandra Vork (secretaris), Ricardo van Driel (algemeen bestuurs lid), Pauline Nijland (algemeen bestuurs lid)

 


 

Fokkers dienen zich te houden aan het verenigings- fokreglement. 
Dit reglement is openbaar gepubliceerd op de website. 

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR.  (art 9.3 VFR)
 
Indien een aangesloten fokker zich niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in het VFR zal de commissie fokkerij en gezondheid het bestuur adviseren over eventuele sancties. Deze kunnen variëren van een (officiële schriftelijke) waarschuwing tot het ontzeggen van een lidmaatschap (eventueel voor een bepaalde periode of volledige ontzegging!)


Bij een overtreding waarbij het lidmaatschap wordt ontzegd wordt altijd de naam van betreffende fokker en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd!