Fokreglement

 

Fokreglement DCCA 

Verenigingsfokreglement voor het ras: CANE CORSO ITALIANO 

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de vereniging Dutch Cane Corso Association, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Cane Corso Italiano zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Dutch Cane Corso Association. 

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Dutch Cane Corso Association op 27-11-2021 en is, na goedkeuring van de Raad van Beheer, in werking getreden op 1 mei 2022. Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. 

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor het ras Cane Corso Italiano. 

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1. behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement. 

2. FOKREGELS

Artikel VIII 2 KR in samenhang met regels van de vereniging. 

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 11 KR) 

2.2. Herhaalcombinaties: dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 (twee) maal toegestaan. 

2.2.1. Er dient een minimale wachttijd van 24 maanden aangehouden te worden wanneer uit dezelfde oudercombinatie 3 (drie) of meer pups zijn geboren. Een combinatie waaruit (aantoonbaar) een lijder aan epilepsie is voortgekomen mag niet worden herhaald. 

2.3. Minimum leeftijd reu; De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 (achttien) maanden zijn. 

2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag in Nederland: 
Van 18 maanden (1,5 jaar) tot 30 maanden (2,5 jaar) 2 dekkingen verrichten 
Van 30 maanden (2,5 jaar) tot 42 maanden (3,5 jaar) 3 dekkingen verrichten 
Van 42 maanden (3,5 jaar) tot 54 maanden (4,5 jaar) 3 dekkingen verrichten 
Vanaf 54 maanden (4,5 jaar) vrij tot maximaal 10 (tien) nesten gedurende zijn leven. 

2.4.1. Aantal dekkingen: De reu mag na zijn overlijden -middels diepvriessperma- maximaal 5 (vijf) nesten verwekken in Nederland. 

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de in leven zijnde reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'natuurlijke dekking'. 

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. 

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. 

3. WELZIJNSREGELS 

Artikel VIII 1 KR 

3.1. Een teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van 22 (tweeëntwintig) maanden heeft bereikt. 

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd 60 (zestig) maanden heeft bereikt. 

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt. 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren. 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. 

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde 

onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. 

4.2. Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking officieel onderzocht worden op: 

  • Heup dysplasie (HD). 
  • Elleboog Dysplasie (ED). Overgangsbepaling betreffende ED: De verplichting om te röntgenen geldt voor alle honden geboren na 01/ 10/ 2021. 
  • Dental-Skeletal-Retinal Anomaly (DSRA): Eén der ouderdieren van een combinatie dient bewezen vrij te zijn van DSRA, door middel van een officiële negatieve uitslag, of doordat beide ouders daarvan (grootouders aan één kant) officieel vrij zijn verklaard. De verplichting om één der ouderdieren van een combinatie vrij te hebben gaat in op de datum dat het VFR is bekrachtigd. Dit om te voorkomen dat er nog zieke dieren worden geboren. 


4.3. Erfelijke aandoeningen, met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt: 

  • HD: Uitgesloten worden HD-D en HD-E.
  • ED: Uitgesloten worden primaire laesie graad 2 en 3. 
  • Epilepsie 
  • Dental-Skeletal-Retinal Anomaly (DSRA) Het is niet toegestaan om twee dieren te 
  • combineren die niet getest zijn. Dus niet toegestaan; lijder x lijder, lijder x drager, drager x drager, lijder x ongetest, drager x ongetest en ongetest x ongetest. 


4.4. Diskwalificerende fouten: er zijn geen diskwalificerende fouten opgenomen in dit VFR.
 

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. 

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. 

6.WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheid test niet van toepassing. 

7. EXTERIEUR REGELS

7.1. Deelname aan exposities is niet verplicht. 

7.2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing,
 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder. Tevens dienen ze vrij te zijn van alle andere parasieten. 

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 (acht) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten. 

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt. 

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk één maand vóór de dekking worden 

ingediend bij het bestuur. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging via publicatie op de website gecommuniceerd. 

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform artikelen 10 HR en VIII, 5+6 KR.

Aldus vastgesteld op de door de Algemene Ledenvergadering van de Dutch Cane Corso Association op 27-11-2021 door de aanwezige leden en onderstaande bestuursleden: 

Anne van Staaveren (voorzitter), Sandra Vork (secretaris), Wilma van den Brink (penningmeester), Ilona Moeken-Souman (algemeen bestuurslid) en is, na goedkeuring van de Raad van Beheer, in werking getreden op 1 mei 2022.

 


 

Fokkers dienen zich te houden aan het verenigings- fokreglement. 
Dit reglement is openbaar gepubliceerd op de website. 

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR.  (art 9.3 VFR)
 
Indien een aangesloten fokker zich niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in het VFR zal de commissie fokkerij en gezondheid het bestuur adviseren over eventuele sancties. Deze kunnen variëren van een (officiële schriftelijke) waarschuwing tot het ontzeggen van een lidmaatschap (eventueel voor een bepaalde periode of volledige ontzegging!)


Bij een overtreding waarbij het lidmaatschap wordt ontzegd wordt altijd de naam van betreffende fokker en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd!